Tri mun

  • December 01, 2019
  • duyanh

Cholesterol

Trên c? b?n, cholesterol không ph?i là ch?t ??c. Cholesterol th?m chí còn gi? vai trò r?t c?n thi?t, vì là c?u trúc c? b?n c?a nhi?u lo?i n?i ti?t t? c?ng nh? c?a m?t. Cholesterol ch? tr? thành ??c h?i khi hàm l??ng trong c? th? t?ng cao do r?i lo?n bi?n d??ng. Khi ?ó l??ng cholesterol th?ng d? s? ch?c ch? c? h?i ?? gây h?i b?ng cách bám ch?t vào thành m?ch máu. ??i t??ng b? m?n, vì c?n gi?m thi?u cho b?ng ???c ?? nh?n c?a l?p da, nên ph?i gi?i h?n t?i ?a các lo?i th?c ph?m cung c?p cholesterol và mua skin fresh tr? m?n v? s? d?ng h?ng ngày. Gi?i h?n không ??ng ngh?a v?i kiêng khem tuy?t ??i. Thi?u ch?t béo s? kéo theo h?u qu? khi?m khuy?t các lo?i sinh t? tan trong m?. Da khi ?ó s? tr? nên quá khô, ngh?a là d? b? b?i nhi?m. M?n nh? ?ó v?n thành hình dù da không nh?n. Nguy hi?m h?n n?a là s?o m?n s? khó lành vì da thi?u ch?t ki?n t?o. ??i t??ng b? m?n vì th? ??ng hi?u l?m mà s? m? h?n s? ma. C? yên tâm d? ti?c c??i. C? yên tâm th??ng th?c mi?ng da heo con quay giòn r?m. Mi?n là ??ng tìm c? h?i ?? ?n c??i m?i ngày!

Theo suckhoetuoitre.com, cholesterol không có trong th?c ph?m d?n xu?t t? ngu?n th?c v?t. Ng??i b? m?n do ?ó có th? ch? ??ng thay th? ngu?n cholesterol b?ng ch?t béo cung c?p t? rau trái, ng? c?c. Ch?t béo trong th?c ph?m g?c th?c v?t, nh? trong ??u ph?ng, ??u nành, d?u hoa h??ng d??ng, d?u mè còn có thêm ?u ?i?m, n?u so sánh v?i m? heo, vì cung c?p cho c? th? sinh t? F. Thành ph?n này r?t c?n thi?t cho l?p da thu?c nhóm da già nh? vào tác d?ng c?i thi?n tình tr?ng tu?n hoàn d??i da và qua ?ó phòng ch?ng hi?n t??ng da hóa chai, da khô giòn. Sinh t? F còn có tác d?ng ng?n ch?n tia t? ngo?i. F c?ng r?t c?n thi?t cho ??i t??ng b? m?n n?ng vì th??ng t?n ngoài da mau lành vì không gây s?o n?u có s? hi?n di?n c?a các tác ch?t này. ??i t??ng b? m?n nên l?u ý là sinh t? F d? b? h?y ho?i trong th?c ?n d??i hình th?c xào quá lâu hay n?u quá chín. Song song ?ó, ??i t??ng b? m?n c?n dùng kem tr? m?n skin fresh 2-3 l?n m?i ngày. Nói chung thì món ?n chiên xào không ph?i là hình th?c dinh d??ng phù h?p cho ng??i ?ang kh? vì m?n.

Ch?t ???ng

C? th? ph?i có ?? ch?t ???ng ?? ??m b?o yêu c?u v? n?ng l??ng. Ch?t ???ng, dù tên g?i là th?, nh?ng không nh?t thi?t ph?i ng?t nh? ???ng! Ngu?n th?c ph?m cung c?p ch?t ???ng là b?t, g?o, ng? c?c, trái cây... Th?c ph?m có ch?t ???ng ch? h?u ích cho c? th? khi ??ng th?i cung c?p nhi?u tác ch?t dinh d??ng khác, ch?ng h?n t?p th? sinh t? B, ?? ch?t ???ng nh? ?ó có th? bi?n thành n?ng l??ng. N?u th?c ph?m ch? cung c?p ??c v? ch?t ???ng, thì c? th? ph?i vét túi dùng t?m kho sinh t? B d? tr?. N?u hi?n t??ng này x?y ra quá th??ng thì c? th? s? s?m c?n ngu?n sinh t?. Nhi?u ph?n ?ng bi?n d??ng quan tr?ng sau ?ó s? b? r?i lo?n m?t cách oan u?ng ch? vì thân ch? tr??c ?ó l? l?m h?o ng?t không ?úng cách. Trên c? ch? v?a mô t? thì ???ng cát tr?ng tinh luy?n không có giá tr? c?a th?c ph?m ?úng ngh?a, mà là ch?t ??c! ???ng cát, sau khi ???c g?t gi?a qua nhà máy công ngh?, ch? cung c?p n?ng l??ng m?t cách tai h?i và th?m chí ?i ng??c v?i quy trình sinh lý c?a c? th?. ???ng cát vì th? tuy ng?t ? ??u l??i nh?ng bao gi? v? lâu v? dài c?ng có h?u ??ng. H?u qu? tai h?i c?a th?c ph?m công ngh?, c?a tình tr?ng l?m d?ng ???ng cát, nay ?ã hi?n hi?n qua con s? hàng tr?m tri?u ng??i b? ti?u ???ng trên kh?p n?m châu. Không riêng gì ??i t??ng b? m?n, m?i ng??i nên ??t mua skin fesh và tìm cách gi?i h?n t?i ?a các lo?i ???ng công ngh?. L??ng ???ng quá cao trong th?c ph?m là nguyên nhân làm t?ng l??ng m? ký thác d??i da. H?u qu? không tránh kh?i là da t?ng b??c m?t d?n tính ?àn h?i. ?ây là nguyên nhân hàng ??u d?n ??n ch?ng da cam ? các n??c Âu M?. Ph? n? ? CHLB ??c hi?n v?n ph?i t?n hàng n?m nhi?u tr?m tri?u Euro ?? mong chu?c l?i m?t chút m?t da nh?n láng. D??i ?nh h??ng c?a ch? ?? dinh d??ng quá nhi?u ch?t ???ng, da tr? nên d? b? b?i nhi?m. Thêm vào ?ó, v?t th??ng, v?t s?o ngoài da s? khó lành, ho?c n?u lành c?ng ?? l?i d? ch?ng x?u xí. T?p quán ?n ng?t vì quen mùi ???ng, do quen v? b?t ng?t ch? là thói quen, ngh?a là có th? thay ??i, n?u mu?n, n?u quy?t tâm.

H?n th? n?a, ?? thay th? ch?t ???ng công ngh?, ch? c?n ??ng quên thiên nhiên. M?t ong chính là gi?i pháp tuy?t v?i, v?i ?i?u ki?n s?n ph?m ???c thành th?t tôn tr?ng, ?? m?t ong ??ng là n??c ???ng vô chai có b? thêm xác chú ong th? cho ?áng tin! V?i ng??i b? m?n thì m?t ong không ch? là tác ch?t h?u d?ng khi dùng ngoài d??i d?ng m? ph?m. M?t ong còn là d?ng th?c ph?m ?úng ngh?a “t?ng v?t ??c ?áo c?a thiên nhiên”. M?t ong không ch? ngon ng?t. M?t ong còn cung c?p cho c? th? toàn b? ch?t ki?n t?o c?ng nh? sinh và khoáng t? c?n thi?t cho n??c da ??p, cho làn da kh?e!